Dokumentácia ochrany pred požiarmi

Bybezt.sk

Dokumentácia ochrany pred požiarmi

Právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi určujú okrem iných povinností aj povinnosť vypracovať dokumentáciu požiarnej ochrany, podľa podmienok na pracoviskách. Povinnosť vypracovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi majú aj obce, obhospodarovatelia lesa a správcovia bytových domov.
V súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti požiarnej ochrany Vám vypracujeme kompletnú dokumentáciu požiarnej ochrany, ktorá je prispôsobená Vašim podmienkam.
Dokumentácia OPP obsahuje:

 • požiarna identifikačná karta,

 • požiarny poriadok pracoviska,

 • požiarne poplachové smernice,

 • požiarny evakuačný plán,

 • požiarna kniha,

 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,

 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,

 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,

 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,

 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,

 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,

 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,

 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

About the author

bezt.sk administrator