Služby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vaša bezpečnosť je našou prioritou! Poskytujeme bezpečnostnotechnické služby pre všetkých zamestnávateľov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci tvorí dôležitú a neoddeliteľnú súčasť fungovania každej spoločnosti.

Ochrana pred požiarmi

Chráňte svoj majetok! Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Počnúc projektom požiarnej ochrany a realizáciou projektu - vybavením objektov požiarnymi zariadeniami, cez služby technika požiarnej ochrany a pravidelnou kontrolou požiarnych zariadení počas prevádzky.

Bezpečnosť technických zariadení

Bezpečné pracovisko je základom bezpečnej práce! Zabezpečujeme vypracovanie plánu revízií vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, elektrických a zdvíhacích na Vašich pracoviskách, následne po dohode zabezpečíme vykonávanie pravidelných revízií vyhradených technických zariadení v zmysle platných predpisov.