Projekty požiarnej ochrany

Bybezt.sk

Projekty požiarnej ochrany

Pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov zabezpečujeme prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

  • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,

  • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,

  • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,

  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

  • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Pre fyzické osoby zabezpečujeme prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb pre účely stavebného konania.

About the author

bezt.sk administrator