Služby technika požiarnej ochrany

Bybezt.sk

Služby technika požiarnej ochrany

Pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov zabezpečujeme prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch objednávateľa,

  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,

  • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,

  • vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,

  • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,

  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

About the author

bezt.sk administrator