Výchova a vzdelávanie

Bybezt.sk

Výchova a vzdelávanie

Každý zamestnávateľ je povinný prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca:

  • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,

  • so zásadami bezpečnej práce,

  • so zásadami ochrany zdravia pri práci,

  • so zásadami bezpečného správania na pracovisku,

  • s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosti.

Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov, ale aj živnostníkov v oblasti BOZP vykonávame s prihliadnutím na pracovné činnosti a pracovné podmienky na pracovisku.

About the author

bezt.sk administrator